top of page

 

“Het individu maakt wie je bent. Al blijft het een uitdaging om je referentiekader en maatschappelijke context, waarin je opgroeide, niet zomaar van je af te gooien.”

Geboeid door alle menselijke condities en plekken die verbinden of worden verbonden door geschiedenis, migratie en diverse achtergronden en die een bestaan vormen. Als de filosofische kronkels van een grote inspirators Jean Paul Sartre en Simone De Beauvoir, ondergaat Faryda Moumouh de wereld vol bewuste en doordachte momenten. Die ze fotografisch beleeft en vastlegt. De camera is het schetsende als waarnemende middel, waarmee ze haar de condities van de wereld rondom, onderzoekt en naar haar hand zet. Vandaar het belang van haar zelfbeeld in verschillende reeksen. Ze vertrekt vanuit haar eigen referentiekader, blik en waarneming. De camera wordt een registratie-instrument, om die complexiteit van een gelaagde samenleving, visueel te onderzoeken. Een wereld die een complexiteit met zich meedraagt en eigen is aan deze tijd. Een wereld die verbindt als isoleert, die creëert als verwart, die een vervreemd effect heeft op de samenleving als collectief en individu. Die vervreemding is een rode draad in haar oeuvre.

 

Faryda Moumouh gaat op zoek naar een fotografische als plastische benadering rond de interpretatie of gelaagdheid van die beelden, die ze opbouwt doorheen haar gehele, dagelijkse leven. Op een tegendraadse wijze, doorprikt ze graag de fotografische als technische beperkingen van één beeld of één opname uit een wereld die niet gemaakt wordt door één beeld of één moment. 

 

De kracht van de vervreemding is de ontkrachting van de fotografische waarneming of waarnemende realiteit en leidt haar doorheen haar constructies van persoonlijke als maatschappelijke linken in allerlei zelfgemaakte beelden. Het associatieve denken beïnvloedt de manier van kijken en selecteren. Ze maakt kruisbestuivingen tussen verschillende lagen en betekenissen, binnen en buiten het fotografische beeld. Het is een spanningsveld tussen deconstructie en reconstructie om zo nieuwe gelaagdheden af te breken als op te bouwen. Het suggestieve en narratieve karakter is nooit ver weg. Elk beeld is een visueel standpunt dat wordt uitgewerkt met verschillende technieken en foto’s binnen één frame of een reeks. Mixed media en fotografische manipulatie gaan hand in hand in die non-conformistische beeldtaal van Faryda Moumouh.

Elk mens is gelaagd, net als elk bestaan en elk verhaal draagt vele verhalen in zich. Het existentiële denken wordt een existentieel kijken, in het werk van Faryda Moumouh. Nadenken over het bestaan is vaak een terugblik naar het verleden als het heden of plekken die haar connecteren met haar hele zijn. Het gaat niet om van waar we afkomstig zijn maar waar we naartoe gaan.

 

 

Het (de)materialiseren van een herinnering als bewijs van een bestaan en een onzichtbaar leven in een samenleving die meer en meer desinformatie lijkt te worden, door te veel aan input en informatie. Een collectieve vervreemding in beeldtaal, visuele communicatie als manipulatie aan de hand van social media en digitale invloeden zoals deep fake, AI en nieuwe databronnen. Is er nog een waarneming of getrouwheid? Is er nog een waarneembare realiteit? Is die realiteit nog te vertrouwen? De toren van Babel lijkt een hedendaags fenomeen te worden door de verwarring en Cancel-cultuur. Alles wordt weggereconstrueerd naar ieders waarheid of standpunt. Het fotografische beeld als vertrekpunt en meer niet… graven in de gelaagdheid van een beeld, in dialoog met andere beelden. 

"Her photographic images are not there to read the world, but to see a world in them!

© Ruth Loos - 2017

 

​"The individual thinking and looking at the world, makes who you are.

Fascinated by the human condition and philosophical quirks of a great inspiration Jean Paul Sartre and Simone De Beauvoir, Faryda Moumouh undergoes the world full of relative moments that she herself experiences, sees and captures photographically. She is a self-made woman, driven by her own passion for visual language and the image. The camera is just an instrument with which she examines and manipulates her own condition and that of the world around her. Faryda Moumouh searches for a photographic approach around the interpretation or layering of the image. The power of alienation is perhaps even the negation of photographic perception or certain reality and leaving this reality behind.

 

Faryda Moumouh makes a cross-pollination between different layers and meanings, inside and outside the photographic image, starting from her own personal view and the theme of being and existing. The suggestive and narrative character is never far away. You cannot simply throw off your frame of reference and social context. Each image is a visual point of view that is worked out in layers with different techniques and photos within one frame or a series. Mixed media and photography go hand in hand in Faryda Moumouh's oeuvre. Every image is a result of (de)constructing the first view or leaving the moment in time. It is a sketch or a start.

Every human being is layered, just like every existence. Existential thinking is a common thread in Faryda Moumouh's work, with her great inspirations being Jean Paul Sartre and Simone De Beauvoir. Thinking about existence is often a look back at the past. It is not about where we come from but where we are going.

Materializing a memory as proof of an existence and an invisible life. Are we looking for something to hold on to and does the physical aspect of an image become confirmation of an existence? Can an image endure eternity or time? Does it become our collective or personal image archive, with a memory of memories? Do we not want to let go or are we perhaps afraid to forget for good? Does the photographic image have an emotional connotation and is this precisely where the power lies to always want to record and preserve?

The photographic image as a starting point and nothing more... Digging in the stratification of an image, in dialogue with other images. Both in depth and in sequences and repetition, hence this work as a forgotten memory.

 

Translated with www.DeepL.com/Translator

bottom of page